Затвори

Забравена парола

Въведете e-mail, който ползвате за достъп до системата, на който ще Ви бъде изпратена паролата

Atlas Payroll

Atlas Payroll е част от SQL базирана клиент сървър ERP система Atlas – разработка на Ей Ес Ес ООД.  Програмата е предназначена  да автоматизира дейностите, свързани с изчисление на работната заплата и управление на човешките ресурси. Успешно се внедрява както в малки и средни, така и в големи компании със специфични нужди и изисквания за индивидуален подход при управление на персонала и изчисляване на работната заплата.
Atlas  Payroll автоматизира дейностите на отдели Личен състав, ТРЗ и Човешки ресурси. Програмата е разработена на принципа на отворената система, която се настройва според специфичните нужди на Клиента.
Atlas Payroll е полезен както за оперативната работа, така и за средния и висш мениджмънт в една компания. На базата на нива на достъп системата дава обобщена информация и многобройни и многопластови анализи в различни разрези и в разични времеви периоди.  Това значително улеснява ръководството при анализирането на работната заетост и позволява взимане на обосновани управленски решения.
Система Payroll Atlas притежава следните характеристики:
 
 • Отговаря на всички законови изисквания на българското законодателство за изчисление на заплатите. Създава необходимите файлове за връзка с НАП (Д1, Д6, справка 73), НОИ (болнични листа),  онлайн банкиране (файл за превеждане  на възнагражденията в различни банки),  всички възможни служебни бележки. Осигурява се своевременна поддръжка при законовите промени. Специфичните за всяка фирма параметри  могат да се настройват от самия потребител.
 • Поддържат се трудови договори,  договори  за управление и контрол, договори по чл. 110, 111, 114, граждански договори във всичките им разновидности. При необходимост могат да се направят бързи настройка на нови функционалности.
 • Кадровото досие съдържа задължителни  описатели като име,  ЕГН,  вид договор, договорирана заплата, адрес, отдел  и други описатели, както  и произволни характеристики по желание на клиента. По всички тях могат да се правят справки и да се извършва осчетоводяване. Всички промени на данните се съхраняват. Могат да се правят справки за  минали периоди, да се правят корекции за приключени месеци, предварително да се въвеждат данни за бъдещи периоди. Административната структура на предприятието и други данни за осчетоводяване се настройват според изискванията на фирмата.  Постигната е максимална степен на автоматизация. Следят се:  правото на отпуск и остатъците на отпуски от минали години. Остатъците  се изписват по зададен от потребителя метод. Класът се определя автоматично от трудовия стаж.
 • Голямо разнообразие от справки във  всевъзможни задавани от потребителя сечения на информацията. Анализ  на разходите за персонала в различни разрези.  Изходи в EXCEL И WORD. Потребителят може сам да създава нови  справки,  документи,  заповеди и други.
 •  Възможност за сумирано отчитане на работното време, както в рамките на един месец, така и в рамките на по-вече от един месец.
 •  Връзка с пропускна система.
 •  Възможност за включване на модул за определяне на индивидуална работна заплата (ИРЗ)  в зависимост от технологичните  особености.
 • Определяне на премии, бонуси, извънреден труд и други.
 •  Специфична система за създаване на графици на персонала.
 •  Възможна връзка с различни счетоводни и други системи.
 •  Възможност за разпределение на работата с програмата между различни потребители с различни права. Например, такива, които въвеждат само отсъствия и графици и нямат достъп до никакви счетоводни данни като заплати, класове и други
 • Модул за следене квалификацията и оценката на персонала и планиране на обучения.
 • По желание на потребителя могат да се разработват различни допълнителни модули.
 
Програмата може да се инсталира при клиента със закупуване на лиценз или да се дава по наем.