Затвори

Забравена парола

Въведете e-mail, който ползвате за достъп до системата, на който ще Ви бъде изпратена паролата

Atlas Finance

Основни функционални възможности

 • Всички видове счетоводни операции (касови, валутни, фактурни и други) на база първични счетоводни документи
 • Автоматично контиране на определени операции (например, по дълготрайни активи, заплати и себестойност на готова продукция, валутна преоценка)
 • Операции с валута
 • Поддържане на кръстосани курсове
 • Преоценка на материали и чужди валути
 • Водене на стоки и материали в количество и валута
 • Поддържане на средни цени, първа входяща - първа изходяща (FIFO), последна входяща - първа изходяща (LIFO), изтичащ срок на годност (FEFO), по конкретно избрана партида  и други методи за изписване на материални запаси
 • Модул Основни средства - Счетоводен и Данъчен амортицационен план
 • Историзация на промените по дълготрайните активи
 • Преоценка на основните средства
 • Копиране, сторниране и коригиране потвърдени счетоводни операции
 • Изготвяне на ДДС дневници
 • Следене на разплащания
 • Автоматично закриване на плащанията и задълженията
 • Провизиране на задълженията съгласно зададени периоди
 • Автоматично извършване на приключвателни операции
 • Автоматично отписване на приходи и разходи за бъдещи периоди
 • Операции по предварително зададени шаблони
 • Поддържане на "горещи" салда
 • Бюджети по разходни сметки
 • Поддържане на аналитична главна книга в съответствие с пълната аналитика на сметкоплана
 • Генериране на различни видове оборотни ведомости в зависимост от аналитичността на сметките
 • Настройка на потребителски оборотни ведомости с произволно групиране и сортиране
 • Изготвяне на стандартни счетоводни отчети (Баланс, ОПР, Паричен поток, Собствен капитал и други )
 • Подготовка на детайлизирани данни за изготвяне на отчети по западни стандарти (Сash flow, Trial balance, Income and Expenses Statement и др.)
 • Комбиниран отчет главна книга и оборотна ведомост (Главна книга с начални салда)
 • Справки за движение /хронология/ по сметки и по жунали /папки/
 • Импорт/експорт на данни
 • Експорт към MS Excel, Open Office и други програми
 • Историзация на всички операции по всички подсистеми за неопределен период от време
 • Едновременна работа в неограничен брой периоди и години
 • Заключване на счетоводните периоди на две нива - само за операциите, които правят записи в дневниците по ЗДДС, и пълно заключване
 • Динамични управленски анализи