Затвори

Забравена парола

Въведете e-mail, който ползвате за достъп до системата, на който ще Ви бъде изпратена паролата
НачалоПродуктиAtlas ERPУправление на складово стопанство

Управление на складово стопанство

Atlas ERP дава възможност за управление на многофункционално складово стопанство , което включва:

 • Управление на централен склад
 • Управление на регионални складове
 • Управление на консигнационни складове
 • Управление на виртуални складове
 • Управление на проформени складове
 • Управление на поръчкови складове
 • Управление на склад под митнически контрол
 • Управление на складове за готова продукция и полуфабрикати
 • Генериране на документи за износ – пакинг  листи и други
 • Методи за оптимизация на складова наличност
 • Методи  за управление на качеството – контролни точки

Канали за реализация на материалните активи

Организацията на Atlas ERP позволява дефинирането на канали за реализация на материалните активи, към които се асоциират всички материали, компоненти, готови продукти и стоки. Складовете в системата също се свързват със съответния канал за реализация.
 

Основни функционални възможности

 • Документи за начални салда
 • Доставка на материали / стоки по зададени поръчки към доставчици
 • Кредит ноти по документи
 • Изписване на материали
 • Блокиране, резервиране на стоки по клиентски заявки
 • Бракуване
 • Инвентаризации
 • Трансфер на материали /стоки  между складовете
 • Преопаковане на готова продукция
 • Заприхождаване на готова продукция
 • Управление виртуални клиентски складове:
1. Проформа фактури
2. Кредит ноти по проформа фактури
3. Предоставяне на готова продукция с консигнационен протокол
4. Връщане на готова продукция от консигнационен склад
 • Разход на готова продукция / стоки за мостри

Формиране и управление на цената на придобиване на материалите

Системата разполага с разработени механизми за формиране цената на придобиване на закупените материали / стоки по партиди или на база средно претеглена цена. Следи се формирането на цената на база следните видове разходи:
 • Доставна цена
 • Натрупани транспортни разходи
 • Натрупани мита и митнически такси
 • Натрупани други разходи по доставка

Управление на движенията по партиди

Дори и при дефиниран среднопретеглен метод на изписване, системата следи партидно движенията. 
 

Средства за управление и оптимизиране на складовата наличност

Разработени са различни видове анализи, с цел оптимизиране на складовите наличности:

 • АВС анализ на складовите наличности
 • Анализ на стоките по среден брой дни в запас
 • Анализ на база раздвиженост на стоковите позиции

Системата дава възможност да се групират стоките на база степента на раздвиженост,което позволява детайлен анализ на залежали стоки.Отчитат се още средно време за доставка, преференциален доставчик, минимален и максимален запас.

Инвентаризация

Ревизията се базира на инвентаризационен опис. Atlas ERP предоставя възможност за частична или пълна ревизия   по различни показатели: всички артикули от определена група, определени артикули от списък и др. Резултатите от ревизията автоматично се осчетоводяват след приключване и отпечатване на инвентаризационния опис. Схемата за осчетоводяване може да се параметризира, в зависимост от методите използвани в конкретното счетоводство.
 

Управление на вътрескладовото пространство

 • Адресация на складовото пространство – постоянни и временни адреси
 • Разпределение на вътрешно –складовите документи по адресни пространства
 • Оптимизационни анализи

Контрол на качеството

 • Дефиниране на контролни точки
 • Следене на изпълнението на процеса по контролни точки
 • Анализи на качеството по контролни параметри