Затвори

Забравена парола

Въведете e-mail, който ползвате за достъп до системата, на който ще Ви бъде изпратена паролата
НачалоПродуктиAtlas ERPТРЗ и Управление на персонала (модул Payroll)

ТРЗ и Управление на персонала (модул Payroll)

Модул ТРЗ и Управление на персонала на ATLAS ERP e разработен в съответствие с действащото трудово-правно законодателство в България и в изпълнение на изискванията за отчетност към държавните институции.

 
Този модул може да бъде настроен и внедрен и като самостоятелен продукт - вижте подробното описание на продукта Atlas Payroll   
 

Основни функционални възможности

 • Картотека за отчет на персонала, история на техните изменения, допълнителни описатели по желание на клиента
 • Картотека на инвалиди
 • Свободно създаване, формиране и печат на заповеди, документи и друга кадрова документация
 • Изчисление на заплати
 • Определяне процента за клас
 • Изчисление и следене на полагащ се и използван платен отпуск по години
 • Автоматично прехвърляне остатъка на отсъствията в следващи периоди
 • Изчисление на трудов стаж
 • Годишно преизчисляване на ДОД
 • Корекции за минали месеци (болнични, отпуски, готови суми и др.), които се преизчисляват по действуващите в съответния месец закони и се отразяват в текущия месец (при справки за минали месеци информацията се извежда непроменена)
 • Печат на различни заповеди: назначение, уволнение, допълнително споразумение и др.
 • Автоматично осчетоводяване
 • Статистическа отчетност
 • Щатно разписание в съответствие с организационната структура
 • Автоматично създаване на графици за работа на база шаблони на работното време за посменна работа на персонала
 • Отчет и планиране на всички видове отпуски
 • Автоматичното номериране на заповеди и картони на персонала
 • Разчет на работната заплата с възможност за работа с повременна и сделна (индивидуална заработка)
 • Автоматично изчисляване на регламентирани от законодателство начисления и удръжки върху фонда на работната заплата
 • Отразяване на начисления и удръжки в разходната част на предприятията (автоматично осчетоводяване в счетоводните модули) с използуване на външна параметризация на счетоводните записвания
 • Описание на структурата на предприятието
 • Всички изискуеми от законодателството справки и електронни връзки: декларации 1 и 6, справка 73, дискета за безкасово плащане в различни банки и on-line банкиране, годишна, месечна и тримесечна статистическа справка, годишно изравняване на ДОД и др.
 • Богат набор от вградени справки
 • Вградени таблици със законови нормативи

Иновационни функционални възможности

 • Пълен анализ на разходите на предприятието по зададени от потребителя показатели
 • Корекции за минали периоди и предварително въвеждане за бъдещи
 • Сумирано работно време  в рамките на един месец
 • Изчисляване на  договорената заплата по зададени критерии
 • Свободно генериране на справки по зададен от потребителя шаблон
 • ИРЗ с анализ на технологични особенности на предприятието
 • Дефиниране различни права за достъп до информацията по вид информация и тип персонал
 • Отворена система за доработки по желание на клиента