Затвори

Забравена парола

Въведете e-mail, който ползвате за достъп до системата, на който ще Ви бъде изпратена паролата
НачалоНовиниПодобряване на производствения капацитет на „Ей Ес Ес” ООД

Подобряване на производствения капацитет на „Ей Ес Ес” ООД

30.03.2016

ОПИК 2016

Считано от 29.03.2016 г.Ей Ес Ес” ООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001-1141-C01. Проектът „Подобряване на производствения капацитет на „Ей Ес Ес” ООД“ се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) и срокът за неговото изпълнение е 12 месеца. Одобреният бюджет на проекта възлиза на 489 300 лева, като размерът на безвъзмездната финансова помощ е 70% или 342 510 лeвa. Съответно, размерът на европейското съфинансиране на проекта възлиза на 291 133,50 лeвa, а на националното съфинансиране -  51 376,50 лeвa. Проектът на „Ей Ес Ес” ООД е насочен към постигане на следните две основни цели – Повишаване на производствения капацитет и Засилване на експортния потенциал на кандидата. С договорената БФП кандидатът планира да извърши инвестиции в дълготрайни материални активи и дълготрайни нематериални активи, свързани с разширяване на капацитета на съществуващия стопански обект на „Ей Ес Ес” ООД в град Монтана. Очакваните резултати вследствие изпълнението на проекта включват: подобряване на съществуващи уеб-базирани и облачни софтуерни услуги; разширяване на производствения капацитет за уеб-базираните и облачни софтуерни услуги с 219% както в предприятието като цяло, така и в стопанския обект в град Монтана; ръст в приходите от продажби на дружеството с около 20% в средносрочен план; стартиране на експорт и постигане на 8% дял на износа общо в приходите, а при уеб-базираните и облачни софтуерни услуги - 13,63%; в средносрочен план постигане на вътрешна норма на възвращаемост на проекта - 17,51%; нарастване на производителността с 15,06%; увеличаване на средните генерирани приходи от износ с 25,55% и увеличаване на ефективността на производствените разходи с 16,24%