Затвори

Забравена парола

Въведете e-mail, който ползвате за достъп до системата, на който ще Ви бъде изпратена паролата
НачалоНовиниСпециализирана електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти (СЕСПА)

Специализирана електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти (СЕСПА)

20.03.2020

Относно: НАРЕДБА № 4 от 31.05.2019 г. за специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти, издадена от министъра на здравеопазването, oбн., ДВ, бр. 46 от 11.06.2019 г.

 

Уважаеми клиенти,

Съобразно заложените изисквания в  чл. 217б. от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и Наредба № 4 от 31 май 2019 г. за Специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти (СЕСПА):

·         всеки притежател на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти и лицата по чл. 207, ал. 1, т. 5а и 6 от ЗЛПХМ трябва да предоставя ежедневно информация към СЕСПА;

·         предоставяната информация трябва да съдържа доставените им количества лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък;

·         предоставяната информация трябва да съдържа отпуснатите/продадените количества лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък;

·         информацията съдържа наличните им количества, посочени по лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък;

·         Информацията се предоставя по лекарствен продукт;

·         За всяка доставка и всяка продажба/отпускане се посочва датата, на която са извършени.

·         Информацията се предоставя за текущия ден след приключване на всички операции.

·         Информацията включва наименование и единен идентификационен код на лицето, от което е доставен лекарственият продукт, и адреса на склада, от който е извършена доставката.

·         Притежателят на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти и лицето по чл. 207, ал. 1, т. 5а, буква „а“ от ЗЛПХМ регистрира в системата и подава информация за всяка отделна аптека.

Тези изисквания въведоха няколко ключови промени:

  • Промени, свързани с предоставяне, съхраняване и извършване на анализ на информацията за лекарствени продукти по чл. 217б, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ)
  • Промени свързани с администриране, поддържане и достъп до Специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти по чл. 217б, ал. 1 от ЗЛПХМ, наричана по-нататък "системата".

Ние от Ей Ес Ес ООД като разработчик на софтуера, с който управлявате продажбите си, ще актуализираме програмния продукт съобразно сроковете и изискванията на Наредба № 4

Промените, които се налага да направим, са съществени и изискват поддръжката ма СЕСПА. Основните от тези изменения са следните:

Промени в софтуера за управление на продажби, които се включват в доработката:

1. Промени в номенклатурите на артикули и клиентиПотребителите на системата трябва да попълнят допълнителната информация в номенклатурата на артикули и контрагенти, необходима за правилното изпращане на данни

2. Изграждане на комуникационна структура със Специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти

3. Изграждане на допълнителни потребителски интерфейси в използваните системи за управление на продажбите.

4. Данните за продажбите ще се предават автоматично към МЗ.

Програмата PharmaStar ще бъде настроена за автоматично изпращане на данни към CECПA.

Цена

Описание 

Адаптация, настройки, разработване и инсталиране

/лева без ДДС/

 
 

Модул за комуникация със СЕСПА

200

 

   Уточнение: В тази цена не се включва модул за работа с Негативен списък

 

Допълнителна месечна поддръжка за Модул за комуникация със СЕСПА в сила от 01.07.2020 г Заплаща се на полугодие или на година.)

 10

   Забележка: Оферираните цени са без начислен ДДС.

При плащане на модула - СЕСПА и годишен абонамент за PharmaStar до 31.05.2020 г.,  абонаментната  поддръжка за СЕСПА ще се плаща от 01.01.2021 г.

При неизпълнение на тези условия, абонаментната поддръжка за СЕСПА ще се заплаща от 01.07.2020 г. или от месеца следващ влизането в сила на СЕСПА.

От 01.07.2020 г. се въвежда допълнителна месечна поддръжка за „СИСТЕМАТА ЗА ВЕРИФИКАЦИЯ НА ЛЕКАРТВА“ към програмата  PharmaStar. Цената на месечна поддръжка е 10 лв. без начислен ДДС. Поддръжка се заплаща на полугодие или годишна база.

 

20.03.2020 г.                                                               Управител: Радослав Бенов