Затвори

Забравена парола

Въведете e-mail, който ползвате за достъп до системата, на който ще Ви бъде изпратена паролата
НачалоНовиниИнформация за сключен договор

Информация за сключен договор

22.07.2016

На основание ЗУСЕСИФ и ПМС № 118 от 20.05.2014 г., „Ей Ес Ес” ООД със седалище в гр. София и адрес на управление: район Слатина, ж.к. Гео Милев, бул. Шипченски проход 18, ет.1, ап.103-104, тел.: 029434056, факс: 024217129, интернет адрес: www.applss.com, лице за контакт във връзка с проведената процедура: Бела Фавелевна Славова на длъжност Управител, тел.: 0898668366, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-1141-C01 съм провел процедура за определяне на изпълнител – Избор с публична покана с обект:

„Доставка и въвеждане в експлоатация на следните дълготрайни материални активи: Модулно шаси за монтаж на сървъри - 1 бр., Комуникационен управляващ модул - 2 бр., Сървър - 6 бр., Дисков масив - 1 бр., Сървърна система за архивни копия - 1 бр., Непрекъсваемо токозахранване - 1 бр. и дълготрайни нематериални активи: Софтуер за облачна инфраструктура - 1 бр.”

С Протокол от дейността на оценители, назначени със Заповед/Решение № 1/ 10.06.2016 г., за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти  е определен за изпълнител следния кандидат: Интернет Корпорейтед Нетуъркс” EООД -  България, област София-град, общ. Столична, гр. София, бул. „Симеоновско шосе“ № 33, ет.1.

Свали документа в PDF формат.